OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

Firm UP przetwarza dane osobowe klientów dbając o ich prywatność i bezpieczeństwo, które są dla nas priorytetowe.

Od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane często jako „RODO” lub „GDPR”).

W związku z tym przedstawiamy ważne informacje, związane z przetwarzaniem danych osobowych.

Zgodnie z przepisami prawa administratorem danych osobowych zwanym potocznie ADO jest Usługi ubezpieczeniowe Danuta Ewa Birlet z siedzibą w KATOWICACH40-748ul. Nagietek 29, zarejestrowana pod numerem NIP 9541641264 ale możemy powierzać przetwarzanie danych osobowych innym podmiotom w celu realizacji zamówionych przez klienta usług.

Co to oznacza? Oznacza to, że Państwa dane osobowe są przetwarzane przez Firm UP w związku z zawieranymi umowami oraz na podstawie wyrażonej zgody – uwzględniając obowiązujące przepisy prawa.

Od dnia 25 maja 2018 r. Firm UP udostępnia skrzynkę kontaktową za pośrednictwem której będą mogli Państwo kontaktować się z nami w sprawach związanych z ochroną danych osobowych: biuro@firmup.eu

Poniżej przedstawimy Państwu podstawę prawną i cele przetwarzania danych osobowych. Wskazujemy również okresy przetwarzania danych, zasady zautomatyzowanego przetwarzania danych, komu Firm UP udostępnia dane osobowe oraz czy Państwa dane są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (dalej zwany „EOG”).

Cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

 • zawarcia i realizacji umowy – art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;
 • sprawozdawczości finansowej oraz wystawiania faktur – art. 6 ust. 1 lit. c) RODO;
 • braku płatności, opóźnień w płatnościach w trakcie trwania umowy jak i po jej wygaśnięciu, w tym z wykorzystaniem profilowania – art. 6 ust. 1 lit. a) i b) RODO;
 • dochodzenia roszczeń – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;
 • realizacji uprawnień reklamacyjnych – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;
 • sporządzania i prowadzenia zestawień, analiz, statystyk, raportowania tj. w wewnętrznych celach administracyjnych – art. 6 ust. 1 lit. a) i f) RODO;
 • marketingu bezpośredniego (również z wykorzystaniem profilowania) art. 6 ust. 1 lit. a) i b) RODO;

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do realizacji części z ww. celów.

W przypadku niepodania danych niemożliwa jest realizacja części oferowanych usług np.: oferty promocyjne, udział w konkursach itp.

Okres przetwarzania Danych Osobowych

DANE OSOBOWE PRZETWARZANE W CELU:

 • realizacji umowy – przetwarzane będą przez okres trwania umowy a po jej zakończeniu przez okres przedawnienia wszelkich roszczeń, o których mowa kodeksie cywilnym;
 • prowadzenia sprawozdawczości finansowej oraz wystawiania faktur – przetwarzane będą przez okres 5 lat liczonych od zakończenia roku obrachunkowego, w którym wystawiono dokument finansowy;
 • dochodzenia roszczeń – przetwarzane będą aż do czasu przedawnienia się roszczeń, o których mowa w kodeksie cywilnym;
 • realizacji uprawnień reklamacyjnych – przetwarzane będą przez okres trwania umowy, a po jej zakończeniu przez okres przedawnienia wszelkich roszczeń, o których mowa kodeksie cywilnym;
 • realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa – przetwarzane będą do czasu wypełnienia tych obowiązków;
 • w wewnętrznych celach administracyjnych Firm UP – przetwarzane będą do czasu wypełnienia prawnie usprawiedliwionych interesów Firmy lub do czasu zgłoszenia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą;
 • marketingu bezpośredniego – przetwarzane będą przez okres 60 miesięcy liczony od momentu wyrażenia zgody lub od momentu dokonania ostatniej transakcji w sklepie internetowym www.firmup.eu. Okres ten może zostać skrócony w momencie zgłoszenia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą;

Państwa uprawnienia

 • Prawo dostępu do treści swoich Danych – art. 15 RODO.
  Jako osoba, której dane są przetwarzane możesz wnioskować o udostępnienie informacji o przetwarzaniu Twoich danych oraz o kopię danych.
 • Prawo do sprostowania Danych – art. 16 RODO.
  Jako osoba, której dane są przetwarzane możesz wnioskować o poprawienie Twoich danych lub ich aktualizację.
 • Prawo do usunięcia – art. 17 RODO.
  Jako osoba, której dane są przetwarzane możesz wnioskować o usunięcie Twoich danych przetwarzanych bez podstawy prawnej lub umieszczonych w serwisach internetowych Firm UP na podstawie wyrażonej zgody.
 • Prawo do ograniczenia przetwarzania Danych – art.18 RODO.
  Jako osoba, której dane są przetwarzane możesz wnioskować o wstrzymanie operacji na danych.
 • Prawo do przenoszenia Danych – art. 20 RODO.
  Jako osoba, której dane są przetwarzane możesz wnioskować o przeniesienie danych do innego konkretnie wskazanego Administratora (dotyczy wyłącznie danych przetwarzanych na podstawie wyrażonej zgody – jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie obowiązujących przepisów prawa będziemy kontynuować przetwarzanie).
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Danych – art. 21 RODO.
  Jako osoba, której dane są przetwarzane możesz w dowolnym momencie wnieść sprzeciw, co do przetwarzania Twoich danych. Pamiętaj jednak, że Firm UP jako Administrator Danych Osobowych po rozpatrzeniu wniosku może odmówić realizacji przysługującego Ci prawa, jeżeli istnieją podstawy prawne do przetwarzania Twoich danych i są one nadrzędne wobec Twoich interesów.
 • prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania odbywającego wycofaniem uprzednio wyrażonej zgody.
  Jako osoba, której dane są przetwarzane możesz wycofać uprzednio wyrażoną zgodę np. na realizacje usług marketingowych.
 • prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznacie Państwo, iż przetwarzanie Państwa Danych Osobowych narusza przepisy RODO.
  Jako osoba, której dane są przetwarzane możesz wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jeżeli uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy prawa.

Z powyższych praw możecie Państwo skorzystać składając wniosek za pośrednictwem poczty, firmy kurierskiej lub wiadomości mailowej wysłanej na adres biuro@firmup.eu.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Firm UP jako Administrator Danych Osobowych realizuje zautomatyzowane przetwarzanie danych,

które nie wywołuje skutków dla Państwa jako osób, których dane dotyczą. Zautomatyzowane przetwarzanie danych polega w tym przypadku na analizie danych zawierających historię zakupów oraz przeglądanie treści w Internecie dla potrzeb przygotowania ofert promocyjnych, które nie są dla Państwa wiążące.

Udostępnianie Danych Osobowych

Firm UP nie udostępnia Państwa danych osobowych innym podmiotom.

Dopuszczamy powierzenie przetwarzania danych osobowych, na podstawie stosownych umów, podmiotom świadczącym na rzecz Firm UP usługi (np. pocztowe, kurierskie, kadrowo-płacowe, marketingowe, prawne, archiwizacyjne, księgowe itp.).

Przekazywanie Danych Osobowych poza EOG

Firm UP nie przekazuje danych poza EOG

Przez przekazanie Danych Osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) należy rozumieć przepływ danych poza obszar państw członkowskich Unii Europejskiej oraz tych państw członkowskich EOG, które nie są członkami UE (Norwegia, Islandia i Lichtenstein). 

Firm UP – OGÓLNA POLITYKA PRYWATNOŚCI

1. Wstęp

Niniejsza Ogólna Polityka Prywatności (dalej: “Polityka”) ma na celu wyjaśnienie w jaki sposób Firm UP będzie przetwarzać wszelkie dane osobowe, które mogą zostać pozyskane w trakcie korzystania przez użytkownika z formularzy zamieszczanych na stronach internetowych Firm UP. Państwa dane osobowe będą przetwarzane z zachowaniem ścisłej poufności i wyłącznie w takim celu, na jaki wyrazili Państwo zgodę, tak jak to zostało opisane poniżej, natomiast bardziej szczegółowe wyjaśnienia znajdują się w dokumentach dotyczących polityki prywatności, mającej zastosowanie do poszczególnych formularzy.

2. Zakres stosowania Polityki

Niniejsza Polityka ma zastosowanie wyłącznie do tej strony internetowej, a nie do stron internetowych należących do osób trzecich. Firm UP może na tej stronie internetowej zamieszczać linki do innych stron, jeśli uzna, że mogą one być interesujące dla użytkowników. Firm UP dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia, że strony takie są zgodne z najwyższymi standardami.

Jednakże ze względu na specyfikę środowiska, jakim jest Internet, Firm UP nie może ponosić odpowiedzialności za poziom prywatności ani za treści zamieszczane na innych stronach internetowych, nienależących do Firm UP. Niniejsza Polityka nie jest przeznaczona do stosowania w odniesieniu do jakiejkolwiek strony internetowej powiązanej z Firm UP, ale nienależącej do Grupy.

3. Zobowiązanie do ochrony prywatności

Nadrzędnym priorytetem Firm UP jest przestrzeganie wszelkich obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności przepisów Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych Unii Europejskiej, jak również innych przepisów dotyczących ochrony danych osobowych obowiązujących w każdym czasie.

W związku z powyższym, a także mając na uwadze fakt, że ochrona prywatności leży u podstaw wszelkich działań podejmowanych w ramach przetwarzania danych, Firm UP stosuje następujące zasady:

 • Transparentność w przetwarzaniu danych jest jednym z priorytetów Firm UP, wobec tego zawsze, gdy zajdzie konieczność pozyskania przez nas danych osobowych, otrzymają Państwo szczegółową informację na ten temat na podstawie odpowiedniej polityki prywatności, w tym również informację dotyczącą celu przetwarzania danych.
 • Przetwarzanie tylko tych danych, które są absolutnie niezbędne w celu wykonania zamówionych przez Państwa usług.
 • Dostępność i stosowanie proaktywnego podejścia zawsze, gdy to możliwe, aby zapewnić Państwu proste środki ułatwiające kontrolę nad swoimi danymi osobowymi.
 • Nieprzekazywanie Państwa danych osobom trzecim, z wyjątkiem dostawców świadczących usługi dla Firm UP lub podmiotów, o których zostali Państwo wcześniej poinformowani przez Firm UP i wyrazili Państwo zgodę na przekazanie danych.
 • Poufność danych osobowych zbieranych i przetwarzanych przez Firm UP, z zapewnieniem zastosowania odpowiednich środków do ochrony tych danych.

4. Cele przetwarzania danych

Firm UP zbiera Państwa dane osobowe w celu realizacji zamówień oraz oferowania usług i produktów, którymi mogą być Państwo zainteresowani. W szczególności, Firm UP przetwarza państwa dane osobowe w celu realizacji niżej wymienionych działań:

 1. Przyjmowanie zapytań, próśb i wniosków kierowanych poprzez dział obsługi klienta lub kanały komunikacji działające na poszczególnych stronach internetowych oraz kontaktowanie się z klientami w celu rozpatrzenia i obsługi składanych zapytań i wniosków.
 2. Ulepszanie stron internetowych, usług i produktów Firm UP w celu poprawy oferowanych usług i treści.
 3. Zapewnienie dostępu do działów wymagających rejestracji na stronie internetowej Firm UP (rejestracja może być związana z koniecznością zaakceptowania odrębnej polityki prywatności).
 4. Realizacja procesu rejestracji na stronie internetowej Firm UP.
 5. Umożliwienie dokonywania zakupów na stronie internetowej Firm UP.
 6. Przesyłanie powiadomień dotyczących transakcji w związku z dokonanym zakupem.
 7. Prowadzenie badań dla celów statystycznych.
 8. Aktualizowanie Państwa danych.
 9. Przetwarzanie wniosków o rezerwację.
 10. Wystawianie faktur i rachunków oraz prowadzenie rachunkowości.
 11. Wykonywanie obowiązków podatkowych.
 12. Realizacja gwarancji, jaką objęte są produkty zakupione w Firm UP.
 13. Spełnianie wymogów wynikających z obowiązujących przepisów prawa.
 14. Przetwarzanie danych w celu przesyłania klientom informacji handlowych.
 15. Zbieranie, przechowywanie oraz przetwarzanie dokumentów CV oraz zawartych w nich danych osobowych w celu analizy Państwa profilu zawodowego i umożliwienia Państwu ewentualnego uczestnictwa w procesie rekrutacji pracowników Firm UP.
 16. Przesyłanie powiadomień drogą mailową i/lub telefonicznie i/lub drogą pocztową w ramach procesu rekrutacji pracowników Firm UP.
 17. Ocena kwalifikacji kandydatów na dane stanowisko pracy poprzez przeprowadzenie określonych testów, o których kandydaci są powiadamiani w odpowiednim czasie.

5. Upoważnienie do przetwarzania Państwa danych osobowych

Firm UP zbiera tylko takie dane osobowe, które zostały nam przez Państwa udostępnione dobrowolnie. Zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie ochrony danych oraz w zakresie usług społeczeństwa informacyjnego i handlu elektronicznego zostaną Państwo poinformowani, że dane osobowe przekazane w procesie rejestracji lub jakiekolwiek inne dane przekazane Firm UP w celu uzyskania dostępu do określonych usług na stronie internetowej będą umieszczone w bazach danych należących do tej firmy.

Firm UP może prosić Państwa o udostępnienie następujących danych:

 • Dane identyfikacyjne. Informacje dotyczące osoby fizycznej, pozwalające na odróżnienie jej od innych osób w społeczności, takie jak: imię i nazwisko; podpis odręczny i elektroniczny; numer identyfikacji podatkowej; miejsce i data urodzenia; obywatelstwo; fotografia; wiek.
 • Dane kontaktowe. Informacje pozwalające na nawiązanie lub utrzymanie kontaktu z ich właścicielem, takie jak: adres; adres poczty elektronicznej; numer telefonu stacjonarnego; numer telefonu komórkowego.
 • Dane na temat cech fizycznych. Informacje o osobie, dotyczące jej wyglądu, anatomii bądź cech szczególnych, takie jak: wymiary niezbędne do wyprodukowania danych wyrobów.
 • Dane majątkowe lub finansowe. Informacje dotyczące osoby fizycznej, odnoszące się do jej majątku, uprawnień, obciążeń lub zobowiązań, które mogą podlegać wycenie finansowej, takie jak: rachunki bankowe, numer karty kredytowej, numer ubezpieczenia.

Przetwarzanie Państwa danych osobowych może czasami być niezbędne w celu spełnienia określonych wymogów prawnych lub w związku z jakąkolwiek umową wiążącą Państwa z Firm UP.

We wszystkich innych przypadkach i zawsze, gdy będzie to właściwe Firm UP poprosi Państwa o wyrażenie zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych.

6. Wysyłanie powiadomień handlowych.

W ramach swojej działalności promocyjnej Firm UP może udostępnić Państwu możliwość rejestracji lub subskrypcji newsletteru lub informacji handlowych dotyczących Grupy Firm UP. Materiały te będą wysyłane zawsze po uzyskaniu od Państwa wyraźnej zgody na ich przesłanie.

Po uzyskaniu Państwa zgody, Firm UP będzie przesyłać Państwu informacje na temat swoich produktów, działań i spersonalizowanych usług zgodnie z Państwa upodobaniami i preferencjami. Ponadto, również po wyrażeniu odpowiedniej zgody, mogą Państwo otrzymywać informacje dotyczące konkursów i/lub loterii Firm UP a także innych wydarzeń lub imprez organizowanych przez firmę w pobliżu Państwa lokalizacji.

Mogą Państwo w dowolnym momencie cofnąć zgodę na otrzymywanie informacji handlowych korzystając z linku lub przycisku umieszczonego w tym celu w każdej wiadomości. 

7. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji i tworzenie profili

Firm UP poprosi Państwa o wyrażenie zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych w związku z możliwością automatycznego podejmowania decyzji i/lub tworzenia profili.

W celu świadczenia niektórych usług Firm UP może przetwarzać Państwa dane osobowe wykorzystując systemy automatyczne. Oznacza to, że pewne decyzje są podejmowane w sposób zautomatyzowany, bez udziału człowieka. W ten sposób działają na przykład systemy wysłania powiadomień e-mail po złożeniu zamówienia.

Firm UP może również przetwarzać Państwa dane w celu tworzenia profili, umożliwiających przewidywanie Państwa zachowań na stronie internetowej. W związku z tym produkty, którymi mogą być Państwo zainteresowani będą wyświetlane na stronie startowej na podstawie preferencji wynikających z historii przeglądania lub na podstawie informacji uzyskanych przy użyciu plików cookie, jak również w oparciu o informację o Państwa uczestnictwie w programie lojalnościowym MY Firm UP.

8. Okres przetwarzania i przechowywania danych

Firm UP zobowiązuje się do przetwarzania Państwa danych osobowych przez okres, w którym przetwarzanie ich jest faktycznie potrzebne i użyteczne w celu świadczenia wysokiej jakości usług. W związku z tym Firm UP podejmie wszelkie odpowiednie i racjonalnie uzasadnione działania w celu ograniczenia do minimum okresu przetwarzania i przechowywania Państwa danych osobowych. Do określenia czasu przechowywania Państwa danych osobowych stosuje się następujące zasady:

a) Firm UP będzie przechowywać Państwa dane osobowe tylko przez taki okres, gdy:

 • istnieje relacja łącząca Państwa z Firm UP (gdy udzielona przez Państwa zgoda nie została wycofana);
 • Państwa dane osobowe są niezbędne dla celów określonych w Ogólnej Polityce Prywatności, dla których istnieje ważna podstawa prawna;

b) Obowiązujący okres przedawnienia (to znaczy okres, w którym możliwe jest wystąpienie z roszczeniem przeciwko nam na drodze prawnej);

c) Również po otrzymaniu żądania usunięcia Państwa danych osobowych Firm UP zachowa prawo do ich przechowywania przez okres niezbędny do wykonania zobowiązań, które wynikają z mających zastosowanie przepisów prawa, jak również w celu udostępnienia tych danych uprawnionym organom władzy w odpowiednim zakresie.

W okresie, o którym mowa w punkcie b) i c) powyżej, Firm UP ograniczy przetwarzanie Państwa danych osobowych jedynie do ich przechowywania lub zabezpieczenia, z wyjątkiem sytuacji, w której konieczne będzie przejrzenie danych w związku z jakimkolwiek zaistniałym roszczeniem lub zobowiązaniem wynikającym z przepisów prawa.

Po upływie okresu, o którym mowa w punktach a) – c), Firm UP trwale usunie lub zniszczy lub zanonimizuje Państwa dane osobowe.

9. Egzekwowanie praw i zgłaszanie zażaleń do PUODO (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych)

W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przez Firm UP, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa przysługuje Państwu szereg uprawnień. Poniżej przedstawiamy krótki opis każdego z tych uprawnień, ułatwiający ich egzekwowanie:

 1. Prawo dostępu: mają Państwo prawo wiedzieć, które dane podlegają przetwarzaniu przez Firm UP i w jakim celu są one przetwarzane.
 2. Prawo do sprostowania: Państwa dane zawsze będą Państwa własnością i w związku z tym mogą Państwo w każdym momencie żądać ich sprostowania, jeśli dane zawarte w rejestrach Firm UP okażą się błędne.
 3. Prawo do usunięcia danych: mogą Państwo w każdym czasie zażądać usunięcia Państwa danych osobowych z katalogów Firm UP. Jednakże, jak już wcześniej wspomniano, należy mieć na uwadze, że w pewnych okolicznościach konieczność zastosowania się do obowiązujących przepisów prawa może uniemożliwić skuteczne wykonanie tego uprawnienia.
 4. Prawo do zgłaszania sprzeciwu: mogą Państwo wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych w związku z którymkolwiek z celów przetwarzania danych zgodnie z zasadami polityki prywatności, mającymi zastosowanie w danym przypadku.
 5. Prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych: mogą Państwo żądać ograniczenia przetwarzania danych w następujących przypadkach:
 1. Jeśli uznają Państwo, że dotyczące Państwa dane przechowywane przez Firm UP są niepoprawne lub nieprawdziwe;
 2. Jeśli, nawet uznając, że Firm UP nie przetwarza Państwa danych w sposób uprawniony, wolą Państwo zażądać ograniczenia przetwarzania danych zamiast ich usunięcia;
 3. Jeśli dane przechowywane przez Firm UP nie są już potrzebne do realizacji celu, dla którego zostały pozyskane, ale ich dalsze przechowywanie przez Firm UP jest potrzebne dla celów związanych ze zgłaszaniem roszczeń;
 4. Jeśli po zgłoszeniu sprzeciwu wobec przetwarzania danych, nadal nie otrzymali Państwo od Firm UP odpowiedzi w tej sprawie.
 1. Prawo do przenoszenia swoich danych: w uzasadnionych przypadkach i o ile będzie to technicznie możliwe mogą Państwo żądać, aby bezpośrednio przekazane przez Państwa dane zostały przekazane do innego administratora danych. Jeśli będzie to możliwe, Firm UP przekaże Państwa dane bezpośrednio wskazanemu administratorowi danych, a jeśli nie będzie takiej możliwości, wówczas dane te zostaną przekazane Państwu w standardowym formacie.

O ile Firm UP przetwarza dane osobowe na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody, mogą Państwo w każdym momencie ją wycofać, przy czym jedyną konsekwencją takiego cofnięcia zgody będzie, w zależności od egzekwowanego prawa, utrata możliwości świadczenia przez Firm UP określonych usług na Państwa rzecz.

Mogą Państwo skorzystać ze swoich uprawnień kontaktując się z Firm UP pod jednym z niżej wymienionych adresów i załączając do przesyłanej wiadomości kopię dowodu osobistego lub innego równoważnego dowodu tożsamości:

(i) pocztą elektroniczną na następujący adres: biuro@firmup.eu

Ponadto, w razie potrzeby, mogą Państwo skontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych (IOD) wysyłając email na adres: biuro@firmup.eu.

Wskazany wyżej adres dla celów związanych z egzekwowaniem przysługujących Państwu praw może być również wykorzystany do zadawania pytań lub przekazywania uwag dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych.

Prosimy pamiętać, że w każdym przypadku mogą Państwo zgłosić skargę do właściwego urzędu ochrony danych, jeśli uznają Państwo, że Firm UP nie przetwarza Państwa danych w sposób uprawniony lub nie udziela prawidłowej odpowiedzi na zgłaszane przez Państwa żądania lub przysługujące Państwu prawa. W Polsce takim właściwym urzędem jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

10. Poufność i bezpieczeństwo w procesie przetwarzania danych 

Państwa dane osobowe są dla Firm UP bardzo ważne, dlatego zobowiązujemy się traktować je z najwyższą poufnością i dyskrecją, a także wdrożyć wszelkie środki bezpieczeństwa, jakie uznamy za właściwe i uzasadnione.

W związku z powyższym, Firm UP oświadcza i zapewnia, że zostały zastosowane wszelkie dostępne środki zabezpieczające przed utratą, nadużyciem, modyfikacją, nieuprawnionym dostępem i kradzieżą danych przekazanych nam przez użytkowników. Jednocześnie Firm UP systematycznie przeprowadza przeglądy stosowanych środków bezpieczeństwa w celu zapewnienia ich ciągłej aktualizacji.

11. Serwisy społecznościowe

Serwisy społecznościowe są częścią życia wielu użytkowników Internetu, dlatego też na takich portalach zostały utworzone różne profile Firm UP.

Każdy użytkownik może dołączyć do stron lub grup utworzonych przez Firm UP w poszczególnych serwisach społecznościowych.

Należy jednak mieć na uwadze, że w przypadkach, gdy nie zwróciliśmy się do Państwa bezpośrednio o udostępnienie danych (na przykład poprzez akcje marketingowe, konkursy, promocje lub w jakiejkolwiek innej stosownej formie), Państwa dane należeć będą do danego serwisu społecznościowego. Dlatego też zaleca się, aby zapoznali się Państwo dokładnie z warunkami korzystania i polityką prywatności danego portalu, konfigurując odpowiednio swoje preferencje dotyczące przetwarzania danych. 

12. Kontakt z Firm UP

Jeśli mają Państwo jakiekolwiek pytania lub wątpliwości dotyczące przetwarzania Państwa danych, prosimy o kontakt z nami.

Close Menu
small_c_popup.png

Bądź na bieżąco z najnowszymi poradami

Zapisz się do naszego newslettera

small_c_popup.png

Bądź na bieżąco z najnowszymi poradami

Zapisz się do naszego newslettera

Nasza strona używa plików cookies i przetwarza dane osobowe w niezbędnym zakresie.